تبلیغات
چیزهای دیگر - تراوین
 
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محمد شاکری
نویسندگان
نظرسنجی
شما طرفدار کدام تیم هستید؟!جستجو

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
چیزهای دیگر

-- phpMyAdmin SQL Dump-- version 2.9.0.1-- http://www.p30vel.ir-- -- Host: localhost-- Erstellungszeit: 04. November 2007 um 01:24-- Server Version: 5.0.24-- PHP-Version: 4.4.4-- -- Datenbank: `lan`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `ally`-- CREATE TABLE `ally` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `name` varchar(200) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `short` varchar(100) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `points` int(20) NOT NULL,  `rank` int(11) NOT NULL,  `best_points` int(20) NOT NULL,  `members` int(11) NOT NULL,  `villages` int(11) NOT NULL,  `intern_text` text character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `description` text character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `homepage` varchar(640) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  `irc` varchar(640) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  `image` varchar(20) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  PRIMARY KEY  (`id`),  KEY `rank` (`rank`),  KEY `name` (`name`),  KEY `short` (`short`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;-- -- Daten für Tabelle `ally`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `ally_events`-- CREATE TABLE `ally_events` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `ally` int(11) NOT NULL,  `time` varchar(200) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `message` text character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  PRIMARY KEY  (`id`),  KEY `ally` (`ally`),  KEY `time` (`time`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;-- -- Daten für Tabelle `ally_events`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `ally_invites`-- CREATE TABLE `ally_invites` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `from_ally` int(11) NOT NULL,  `to_userid` int(11) NOT NULL,  `to_username` varchar(200) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `time` int(40) NOT NULL,  PRIMARY KEY  (`id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;-- -- Daten für Tabelle `ally_invites`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `announcement`-- CREATE TABLE `announcement` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `text` text character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `link` varchar(320) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `graphic` varchar(100) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `time` int(15) NOT NULL,  PRIMARY KEY  (`id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;-- -- Daten für Tabelle `announcement`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `bot`-- CREATE TABLE `bot` (  `villageid` int(4) NOT NULL,  `type` enum('deff','off','spy') collate latin1_general_ci NOT NULL,  `finish_tec` enum('y','n') collate latin1_general_ci NOT NULL,  `finish_build` enum('y','n') collate latin1_general_ci NOT NULL,  `main` int(4) NOT NULL,  `barracks` int(4) NOT NULL,  `stable` int(4) NOT NULL,  `garage` int(4) NOT NULL,  `snob` int(4) NOT NULL,  `smith` int(4) NOT NULL,  `place` int(4) NOT NULL,  `market` int(4) NOT NULL,  `wood` int(4) NOT NULL,  `stone` int(4) NOT NULL,  `iron` int(4) NOT NULL,  `storage` int(4) NOT NULL,  `farm` int(4) NOT NULL,  `hide` int(4) NOT NULL,  `wall` int(4) NOT NULL,  `tec_spear` enum('y','n') collate latin1_general_ci NOT NULL default 'y',  `tec_sword` enum('y','n') collate latin1_general_ci NOT NULL default 'y',  `tec_axe` enum('y','n') collate latin1_general_ci NOT NULL default 'y',  `tec_spy` enum('y','n') collate latin1_general_ci NOT NULL default 'y',  `tec_light` enum('y','n') collate latin1_general_ci NOT NULL default 'y',  `tec_heavy` enum('y','n') collate latin1_general_ci NOT NULL default 'y',  `tec_ram` enum('y','n') collate latin1_general_ci NOT NULL default 'y',  `tec_catapult` enum('y','n') collate latin1_general_ci NOT NULL default 'y',  `next_build` varchar(32) collate latin1_general_ci NOT NULL,  PRIMARY KEY  (`villageid`),  KEY `type` (`type`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;-- -- Daten für Tabelle `bot`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `build`-- CREATE TABLE `build` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `building` varchar(30) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `villageid` int(11) default NULL,  `end_time` int(25) NOT NULL,  `build_time` int(25) NOT NULL,  PRIMARY KEY  (`id`),  KEY `villageid` (`villageid`)) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=556 ;-- -- Daten für Tabelle `build`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `create_village`-- CREATE TABLE `create_village` (  `nw_c` int(10) NOT NULL default '1',  `no_c` int(10) NOT NULL default '1',  `so_c` int(10) NOT NULL default '1',  `sw_c` int(10) NOT NULL default '1',  `nw` int(10) NOT NULL default '0',  `no` int(10) NOT NULL default '0',  `so` int(10) NOT NULL default '0',  `sw` int(10) NOT NULL default '0',  `no_alpha` int(10) NOT NULL default '0',  `nw_alpha` int(10) NOT NULL default '0',  `so_alpha` int(10) NOT NULL default '0',  `sw_alpha` int(10) NOT NULL default '0',  `next_left` int(15) NOT NULL) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;-- -- Daten für Tabelle `create_village`-- INSERT INTO `create_village` VALUES (11, 12, 10, 12, 21, 20, 19, 19, 11, 66, 41, 14, 6);-- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `dealers`-- CREATE TABLE `dealers` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `from_userid` int(11) NOT NULL,  `to_userid` int(11) NOT NULL,  `from_village` int(11) NOT NULL,  `to_village` int(11) NOT NULL,  `wood` int(11) NOT NULL,  `stone` int(11) NOT NULL,  `iron` int(11) NOT NULL,  `start_time` int(11) NOT NULL,  `end_time` int(11) NOT NULL,  `is_offer` int(1) NOT NULL default '0',  `dealers` int(6) NOT NULL default '0',  `type` varchar(4) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  PRIMARY KEY  (`id`),  KEY `from_village` (`from_village`),  KEY `to_village` (`to_village`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;-- -- Daten für Tabelle `dealers`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `events`-- CREATE TABLE `events` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `event_time` int(11) default '0',  `event_type` varchar(15) character set latin1 collate latin1_german1_ci default NULL,  `event_id` int(11) NOT NULL,  `user_id` int(11) NOT NULL,  `villageid` int(15) default NULL,  `knot_event` int(15) NOT NULL,  `cid` varchar(32) character set latin1 collate latin1_german1_ci default '0',  `can_knot` int(1) NOT NULL default '0',  `is_locked` int(1) NOT NULL,  PRIMARY KEY  (`id`),  KEY `event_type` (`event_type`),  KEY `event_id` (`event_id`),  KEY `event_time` (`event_time`),  KEY `user_id` (`user_id`),  KEY `villageid` (`villageid`)) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=2 ;-- -- Daten für Tabelle `events`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `login`-- CREATE TABLE `login` (  `login_locked` enum('yes','no') character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL default 'no',  `start` varchar(50) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `first_visit` tinyint(1) NOT NULL default '0',  `extern_auth` varchar(32) collate utf8_unicode_ci NOT NULL) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;-- -- Daten für Tabelle `login`-- INSERT INTO `login` VALUES ('no', '12.8.2007 21:03', 2, '');-- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `logins`-- CREATE TABLE `logins` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `username` varchar(250) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `time` int(33) NOT NULL,  `ip` varchar(30) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `userid` int(11) NOT NULL,  `uv` varchar(250) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  PRIMARY KEY  (`id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;-- -- Daten für Tabelle `logins`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `logs`-- CREATE TABLE `logs` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `user` varchar(320) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `village` varchar(320) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `time` int(40) NOT NULL,  `log` text character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `event_id` int(11) NOT NULL,  `event_type` varchar(25) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  PRIMARY KEY  (`id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;-- -- Daten für Tabelle `logs`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `mail_archiv`-- CREATE TABLE `mail_archiv` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `from_id` int(11) NOT NULL default '0',  `from_username` varchar(100) character set latin1 NOT NULL default '',  `to_id` int(11) NOT NULL default '0',  `to_username` varchar(100) character set latin1 NOT NULL default '',  `subject` varchar(150) character set latin1 NOT NULL default '',  `text` text character set latin1 NOT NULL,  `time` int(35) NOT NULL default '0',  `owner` int(11) NOT NULL,  `type` varchar(3) character set latin1 NOT NULL,  PRIMARY KEY  (`id`),  KEY `to_id` (`to_id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;-- -- Daten für Tabelle `mail_archiv`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `mail_block`-- CREATE TABLE `mail_block` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `userid` int(11) NOT NULL,  `blocked_id` int(11) NOT NULL,  `blocked_name` varchar(150) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  PRIMARY KEY  (`id`),  KEY `blocked_id` (`blocked_id`),  KEY `blocked_name` (`blocked_name`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;-- -- Daten für Tabelle `mail_block`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `mail_in`-- CREATE TABLE `mail_in` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `from_id` int(11) NOT NULL default '0',  `from_username` varchar(100) character set latin1 NOT NULL default '',  `to_id` int(11) NOT NULL default '0',  `to_username` varchar(100) character set latin1 NOT NULL default '',  `subject` varchar(150) character set latin1 NOT NULL default '',  `text` text character set latin1 NOT NULL,  `is_read` int(1) NOT NULL default '0',  `is_answered` int(1) NOT NULL default '0',  `output_id` int(11) NOT NULL default '0',  `time` int(35) NOT NULL default '0',  PRIMARY KEY  (`id`),  KEY `to_id` (`to_id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;-- -- Daten für Tabelle `mail_in`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `mail_out`-- CREATE TABLE `mail_out` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `from_id` int(11) NOT NULL default '0',  `from_username` varchar(100) character set latin1 NOT NULL default '',  `to_id` int(11) NOT NULL default '0',  `to_username` varchar(100) character set latin1 NOT NULL default '',  `subject` varchar(150) character set latin1 NOT NULL default '',  `text` text character set latin1 NOT NULL,  `is_read` int(1) NOT NULL default '0',  `time` int(35) NOT NULL default '0',  PRIMARY KEY  (`id`),  KEY `from_id` (`from_id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;-- -- Daten für Tabelle `mail_out`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `movements`-- CREATE TABLE `movements` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `from_village` int(11) default NULL,  `to_village` int(11) default NULL,  `units` varchar(350) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `type` varchar(15) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `start_time` int(25) NOT NULL,  `end_time` int(25) NOT NULL,  `building` varchar(60) character set latin1 collate latin1_german1_ci default NULL,  `from_userid` int(11) NOT NULL,  `to_userid` int(11) NOT NULL,  `to_hidden` int(1) default '0',  `wood` int(12) NOT NULL default '0',  `stone` int(12) NOT NULL default '0',  `iron` int(12) NOT NULL default '0',  `send_from_village` int(12) NOT NULL,  `send_from_user` int(12) NOT NULL,  `send_to_user` int(15) NOT NULL,  `send_to_village` int(15) NOT NULL,  `die` int(1) NOT NULL default '0',  PRIMARY KEY  (`id`),  KEY `end_time` (`end_time`),  KEY `send_from_village` (`send_from_village`),  KEY `send_from_user` (`send_from_user`),  KEY `send_to_user` (`send_to_user`),  KEY `send_to_village` (`send_to_village`),  KEY `from_hidden` (`to_hidden`),  KEY `type` (`type`)) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=27 ;-- -- Daten für Tabelle `movements`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `offers`-- CREATE TABLE `offers` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `sell` int(11) NOT NULL,  `buy` int(11) NOT NULL,  `sell_ress` varchar(5) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `buy_ress` varchar(5) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `multi` int(11) NOT NULL,  `from_village` int(11) NOT NULL,  `time` int(40) NOT NULL,  `do_action` varchar(10) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `ratio_max` double NOT NULL,  `userid` int(11) NOT NULL,  `x` int(11) NOT NULL,  `y` int(11) NOT NULL,  PRIMARY KEY  (`id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;-- -- Daten für Tabelle `offers`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `offers_multi`-- CREATE TABLE `offers_multi` (  `id` int(11) NOT NULL,  KEY `id` (`id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;-- -- Daten für Tabelle `offers_multi`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `recruit`-- CREATE TABLE `recruit` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `unit` varchar(40) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `num_unit` int(15) default '0',  `num_finished` int(15) default '0',  `last_reload` int(15) default '-1',  `time_finished` int(15) NOT NULL,  `time_start` int(15) NOT NULL,  `time_per_unit` varchar(30) character set latin1 collate latin1_german1_ci default NULL,  `building` varchar(35) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `villageid` int(11) NOT NULL,  PRIMARY KEY  (`id`),  KEY `building` (`building`),  KEY `villageid` (`villageid`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;-- -- Daten für Tabelle `recruit`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `reports`-- CREATE TABLE `reports` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `title` varchar(230) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `title_image` varchar(200) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `time` int(25) NOT NULL,  `type` varchar(40) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `a_units` varchar(350) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `b_units` varchar(350) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `c_units` varchar(350) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `d_units` varchar(350) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `e_units` varchar(350) character set latin1 collate latin1_german1_ci default NULL,  `agreement` varchar(20) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `ram` varchar(15) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `catapult` varchar(40) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `message` text character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `to_user` int(11) NOT NULL,  `from_user` int(11) NOT NULL,  `to_village` int(11) NOT NULL,  `from_village` int(11) NOT NULL,  `receiver_userid` int(11) NOT NULL,  `is_new` int(1) NOT NULL default '1',  `in_group` varchar(40) character set latin1 collate latin1_german1_ci default NULL,  `luck` varchar(6) character set latin1 collate latin1_german1_ci default NULL,  `moral` int(6) default NULL,  `wins` varchar(15) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `hives` varchar(100) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `see_def_units` int(1) NOT NULL default '1',  `ally` int(11) NOT NULL,  `allyname` varchar(200) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `from_username` varchar(200) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  `to_username` varchar(200) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  PRIMARY KEY  (`id`),  KEY `receiver_userid` (`receiver_userid`),  KEY `group` (`in_group`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;-- -- Daten für Tabelle `reports`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `research`-- CREATE TABLE `research` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `research` varchar(30) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `villageid` int(11) NOT NULL,  `end_time` int(25) NOT NULL,  PRIMARY KEY  (`id`),  KEY `villageid` (`villageid`)) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=19 ;-- -- Daten für Tabelle `research`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `run_events`-- CREATE TABLE `run_events` (  `id` int(11) NOT NULL,  UNIQUE KEY `id` (`id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;-- -- Daten für Tabelle `run_events`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `save_players`-- CREATE TABLE `save_players` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `round_id` int(11) NOT NULL default '0',  `username` varchar(200) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',  `rank` int(20) NOT NULL default '0',  `ally` varchar(20) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',  `points` int(20) NOT NULL default '0',  `villages` int(20) NOT NULL default '0',  PRIMARY KEY  (`id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;-- -- Daten für Tabelle `save_players`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `save_rounds`-- CREATE TABLE `save_rounds` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `start` varchar(80) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',  `end` varchar(80) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',  `description` text character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `speed_units` varchar(10) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',  `moral` int(1) NOT NULL default '0',  `speed` int(20) NOT NULL default '0',  `name` varchar(200) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',  `map` int(1) NOT NULL default '0',  PRIMARY KEY  (`id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;-- -- Daten für Tabelle `save_rounds`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `sessions`-- CREATE TABLE `sessions` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `userid` int(11) NOT NULL,  `sid` varchar(32) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `hkey` varchar(4) character set latin1 collate latin1_german1_ci NOT NULL,  `is_vacation` int(1) NOT NULL default '0',  PRIMARY KEY  (`id`),  KEY `sid` (`sid`),  KEY `userid` (`userid`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;-- -- Daten für Tabelle `sessions`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `unit_place`-- CREATE TABLE `unit_place` (  `unit_spear` int(11) default '0',  `unit_sword` int(11) default '0',  `unit_axe` int(11) default '0',  `unit_spy` int(11) default '0',  `unit_light` int(11) default '0',  `unit_heavy` int(11) default '0',  `unit_ram` int(11) default '0',  `unit_catapult` int(11) default '0',  `unit_snob` int(5) default '0',  `villages_from_id` int(11) NOT NULL default '0',  `villages_to_id` int(11) NOT NULL default '0',  KEY `villages_from_id` (`villages_from_id`),  KEY `villages_to_id` (`villages_to_id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;-- -- Daten für Tabelle `unit_place`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `users`-- CREATE TABLE `users` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `username` varchar(150) collate utf8_unicode_ci default NULL,  `password` varchar(32) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',  `banned` enum('Y','N') collate utf8_unicode_ci NOT NULL default 'N',  `villages` int(10) NOT NULL,  `points` int(20) NOT NULL,  `ennobled_by` varchar(90) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  `ally` int(11) NOT NULL default '-1',  `ally_titel` varchar(200) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  `ally_found` int(1) NOT NULL default '0',  `ally_lead` int(1) NOT NULL default '0',  `ally_invite` int(1) NOT NULL default '0',  `ally_diplomacy` int(1) NOT NULL default '0',  `ally_mass_mail` int(1) NOT NULL default '0',  `rang` int(11) NOT NULL,  `villages_mode` varchar(25) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default 'prod',  `attacks` int(5) default '0',  `new_report` int(1) NOT NULL default '0',  `new_mail` int(1) default '0',  `market_sell` varchar(10) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default 'all',  `market_buy` varchar(10) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default 'all',  `market_ratio_max` varchar(5) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '3',  `killed_units_att` int(25) NOT NULL,  `killed_units_att_rank` int(11) NOT NULL,  `killed_units_def` int(25) NOT NULL,  `killed_units_def_rank` int(25) NOT NULL,  `killed_units_altogether` int(25) NOT NULL,  `killed_units_altogether_rank` int(11) NOT NULL,  `do_action` varchar(32) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  `last_activity` int(35) NOT NULL,  `birthday` varchar(10) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  `vacation_id` int(11) NOT NULL default '-1',  `vacation_name` varchar(150) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  `vacation_accept` int(1) NOT NULL default '0',  `b_day` int(2) NOT NULL,  `b_month` int(2) NOT NULL,  `b_year` int(4) NOT NULL,  `sex` enum('f','m','x') collate utf8_unicode_ci NOT NULL default 'x',  `home` varchar(150) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  `image` varchar(20) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  `personal_text` text collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  `window_width` int(4) NOT NULL default '840',  `show_toolbar` int(1) NOT NULL default '1',  `dyn_menu` int(1) NOT NULL default '1',  `confirm_queue` int(1) NOT NULL default '1',  `map_size` int(2) NOT NULL default '9',  `memo` text collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  `map_reload` text collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  `graphical_overwiev` tinyint(1) NOT NULL default '1',  PRIMARY KEY  (`id`),  KEY `username` (`username`),  KEY `rang` (`rang`),  KEY `vacation_id` (`vacation_id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;-- -- Daten für Tabelle `users`-- -- ---------------------------------------------------------- -- Tabellenstruktur für Tabelle `villages`-- CREATE TABLE `villages` (  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  `x` int(11) NOT NULL,  `y` int(11) NOT NULL,  `name` varchar(100) collate utf8_unicode_ci default NULL,  `userid` int(11) NOT NULL,  `r_wood` varchar(230) collate utf8_unicode_ci default '500',  `r_stone` varchar(230) collate utf8_unicode_ci default '500',  `r_iron` varchar(230) collate utf8_unicode_ci default '400',  `r_bh` int(15) NOT NULL default '0',  `last_prod_aktu` int(35) NOT NULL,  `points` int(11) NOT NULL,  `continent` int(6) NOT NULL,  `main` int(5) default '1',  `barracks` int(5) default '0',  `stable` int(5) default '0',  `garage` int(5) default '0',  `snob` int(5) default '0',  `smith` int(5) default '0',  `place` int(5) default '1',  `market` int(5) default '0',  `wood` int(5) default '0',  `stone` int(5) default '0',  `iron` int(5) default '0',  `storage` int(5) default '1',  `farm` int(5) default '1',  `hide` int(5) default '1',  `wall` int(5) default '0',  `unit_spear_tec_level` int(11) default '1',  `unit_sword_tec_level` int(11) default '0',  `unit_axe_tec_level` int(11) default '0',  `unit_spy_tec_level` int(11) default '1',  `unit_light_tec_level` int(11) default '0',  `unit_heavy_tec_level` int(11) default '0',  `unit_ram_tec_level` int(11) default '0',  `unit_catapult_tec_level` int(11) default '0',  `unit_snob_tec_level` int(11) default '1',  `trader_away` int(5) default '0',  `main_build` varchar(200) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  `all_unit_spear` int(6) NOT NULL default '0',  `all_unit_sword` int(6) default '0',  `all_unit_axe` int(6) default '0',  `all_unit_spy` int(6) default '0',  `all_unit_light` int(6) default '0',  `all_unit_heavy` int(6) default '0',  `all_unit_ram` int(6) default '0',  `all_unit_catapult` int(6) default '0',  `all_unit_snob` int(6) default '0',  `recruited_snobs` int(5) default '0',  `control_villages` int(5) default '0',  `attacks` int(5) default '0',  `agreement` varchar(200) collate utf8_unicode_ci default '100',  `agreement_aktu` int(35) NOT NULL,  `snobed_by` int(11) default '-1',  `dealers_outside` int(6) NOT NULL default '0',  `create_time` int(40) NOT NULL,  `smith_tec` varchar(200) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  `conmap_con` varchar(10) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  PRIMARY KEY  (`id`),  UNIQUE KEY `x_2` (`x`,`y`),  KEY `name` (`name`),  KEY `userid` (`userid`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;-- -- Daten für Tabelle `villages`--نوع مطلب :
برچسب ها :


جمعه 15 مهر 1390 :: نویسنده : محمد شاکری